Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MODNEOKULARY.PL

Rozdział I

Przepisy wstępne

§1 Definicje

 1. Dzień roboczy - jest to jeden dzień, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym Modneokulary.pl na platformie ebexo.pl umożliwiający utworzenie konta i dokonywanie zakupów według danych osobowych w nim zawartych.

 3. Zamówienie – oświadczenie woli konsumenta składane za pomocą formularza zamówienia wedle danych podanych podczas rejestracji. Umożliwia on złożenie zamówienia poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, przede wszystkim sposobu płatności i typu dostawy. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 4. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5. Konto – nieodpłatna usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 6. Newsletter – nieodpłatna usługa elektroniczna i dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://modneokulary.pl

 9. Sprzedawca/usługodawca – Wojciech Mikołajczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Optometria Wojciech Mikołajczewski z siedzibą w Słupcy za pośrednictwem sklepu internetowegomodneokulary.pl(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) pod adresem ul.Róża 91, 62-400 Słupca (adres do doręczeń)NIP: 6671775932, REGON: 382642969, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;

e-mail: kontakt@modneokulary.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

10.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Konsumentem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Czas realizacji zamówienia – okres, w którym sklep internetowy modneokulary.pl zrealizuje zamówienie użytkownika.

13. Płatność – czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu pośredniczącego w rozliczeniach, przelewu bankowego lub polegająca na płatności gotówką. Brak dokonania przez Nabywcę płatności jest równoznaczne z rezygnacją z Zamówienia. Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

14.Sklep Stacjonarny- oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.

§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Mikołajczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Optometria Wojciech Mikołajczewski z siedzibą w Słupcy za pośrednictwem sklepu internetowegomodneokulary.pl(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Wojciecha Mikołajczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Optometria Wojciech Mikołajczewski z siedzibą w Słupcy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną

§3
Ogólne zasady umowy sprzedaży zawieranej na odległość

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że towary oferowane przez Sprzedawcę są wyrobami medycznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679).

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 04.05.2016 r.(dalej: RODO).

1. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.

4. Konsument przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o ochronie praw konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Zawarcie umowy pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty za zakupiony Towar.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie korzystania z serwisu internetowego Sklepu nie może wprowadzać do serwisu treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste innych osób.

7. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub za pomocą poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się zzagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

11. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności

reklamowej innego przedsiębiorcy bądź produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§4

Zamówienia i Płatności

1. Realizacja zamówienia nastąpi pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest możliwie jak najszybciej (po uzyskaniu informacji od dostawcy) informowany o stanie zamówienia. Za zamówienie przyjęte do realizacji uważa się zamówienie potwierdzone przez modneokulary.pl. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia klient jest niezwłocznie informowany o jego anulowaniu. Zamówienie więcej niż jednej oprawy również wymaga potwierdzenia. W przypadku akcji promocyjnych promocje nie łączą się.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Za zamówione towary w sklepie internetowym modneokulary.pl Użytkownik może dokonać Płatności w następujących formach:

a. płatnością online (karty płatnicze, e-przelewy oraz przelew tradycyjny) – za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń obsługiwanych przez spółkę PayU S.A., DotPay sp. z o.o. lub InPost sp. z o.o.

b. gotówką – w momencie odebrania przesyłki.

4. W celu dokonania Płatności, o której mowa w ust. 3 Użytkownik sklepu internetowego modneokulary.pl wybiera internetowy serwis rozliczeniowy umożliwiający realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej i pośredniczenia przez wybrany podmiot w zapłacie za Produkt. Wybór internetowego serwisu rozliczeniowego jest równoznaczny z przekierowaniem na stronę tego serwisu.

 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 5 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności iinformuje onim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja ododatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 1. Użytkownik sklepu internetowego modneokulary.pl zamawiający towary, które mają zostać dostarczone poza granicie Polski może dokonać płatności wyłącznie w formie, o której mowa w ust. 3 pkt. (a).

 2. Z momentem zakończenia Płatności, o których mowa w ust. 3 pkt (a) na adres mailowy podany przez Klienta jest wysyłane potwierdzenie dokonania transakcji.

 3. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, o których mowa w ust. 3 pkt. (a), w tym wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.

 4. Czas realizacji Zamówienia podany jest w opisie towarów oraz w podsumowaniu Zamówienia. Jeżeli Użytkownik zamówił kilka towarów, których Czas realizacji jest różny, czas realizacji każdego z nich nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.

11. Czas realizacji Zamówienia liczy się od następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

 1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, przy czym w przypadku zmiany ceny Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.

 2. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie serwisu internetowego Sklepu oraz podawany jest przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia.

14. Sprzedawca dostarcza zamówione przez Użytkownika towary za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej, których to Klient składający Zamówienie wybiera poprzez zaznaczenie właściwej opcji z dostępnych w Formularzu Zamówienia.

15. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki:

a. niezwłocznie po wręczeniu – w przypadku dokonania płatności w formie, o której mowa w ust. 3 pkt. (a),

b. po uiszczeniu opłaty – w przypadku wyboru formy płatności gotówką, o której mowa w ust. 3 pkt. (b).

16. Użytkownik otrzymuje towar wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Otrzymanie faktury VAT uwarunkowane jest zaznaczeniem w „Formularzu zamówienia” opcji „faktura”.

§5
Miejsce spełnienia świadczenia

 1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest miejsce wskazane przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia.

 2. Konsument nie odpowiada za ryzyko i niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie dostawy do momentu finalnego odbioru Towaru przez Konsumenta.

§6

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Na prośbę Klienta wysyłka towaru może zostać zrealizowana poza granicę Polski. Warunki wysyłki, czas oczekiwania, związane z nią koszty i wszelkie inne informacje odnośnie wysyłki są ustalane indywidualnie telefonicznie lub za pomocą wiadomości mailowej.

 3. Wysyłka zagraniczna jest możliwa wyłącznie po przedpłacie, o której mowa w §4 ust. 3 pkt (a).

 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad.

 5. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych

 7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

a. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 1. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 2. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Siedzibie Sprzedawcy lub Sklepie Stacjonarnym w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 3. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary lub świadczone Usługi.

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Rozdział II

Rękojmia i Gwarancja

§7
Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres reklamacje@modneokulary.pl. Do zachowania formy pisemnej wystarczy złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na formularzu reklamacyjnym umieszczonym na stronie internetowej Sklepu w dziale „Reklamacje” bądź za pomocą papierowego formularza zwrotu, zawartego w każdym Zamówieniu, wypełniając go i wysyłając na adres siedziby firmy podany w §1 ust. 9.

2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Sprzedawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia, a gdyby zachowanie tego terminu nie było możliwe, w szczególności, jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy lub badań przez producenta Towaru, do poinformowania w tym terminie o dacie rozpatrzenia reklamacji.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów online przez niezależnych mediatorów, co umożliwi konsumentom złożenie skargi online na działalność przedsiębiorców, związaną z zawieraną przez Internet umową sprzedaży. Skargi można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej, która działa pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/

5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

§8

Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych iprawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie ibez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 2. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności zumową wsposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów wporównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

c. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

d. Klient, który wykonuje uprawnienia ztytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na wypełnionym formularzu, który zawarty jest w raz z każdym zamówieniem, na adres Sprzedawcy:

Optometria Wojciech Mikołajczewski – sklep modneokulary.pl
ul. Róża 91
62-400 Słupca
W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

2. Roszczenie ousunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.

5. Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@modneokulary.pl.W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@modneokulary.pl.
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

7. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Użytkownika, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§9

Gwarancja

1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Jeżeli w dokumencie gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

§10

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu powoduje, iż umowa uważana jest za niezawartą.

2. Konsument po złożeniu oświadczenia od odstąpieniu od umowy, w ciągu 14 dni jest zobligowany do wysłania przedmiotu stanowionego w umowie.

3. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia woli złożonego Sprzedawcy przez Konsumenta. Oświadczenie to może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdza na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Potwierdzenie jest wysyłana na adres Konsumenta wskazany przy składaniu Zamówienia.

5. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę to wysyłka Pocztą Polską (Kurier 48). Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji, która została podana przez konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W opisanym przypadku prawo do odstąpienia nie przysługuje również Użytkownikowi nie będącemu konsumentem.

Rozdział IV

Czynności Użytkowników

§11

Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny

drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się
z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną bezpłatnej usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

5. Konsument dokonuje zakupu towarów, wyboru formy doręczenia oraz płatności korzystając z „Twojego Koszyka” lub składa Zamówienie telefonicznie. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania rzeczy bez wad fizycznych i prawnych.

6. Jeżeli Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować Konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

7. W przypadku opisanym, w którym Konsument z własnej inicjatywy składa zamówienie za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca jest zobowiązany przekazać Konsumentowi treść Umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku na wskazany adres poczty elektronicznej, nr faksu lub adres korespondencyjny.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia korzystając z „Twojego Koszyka” jest łącznie:

 1. akceptacja niniejszego Regulaminu,

 2. wypełnienie „Formularza zamówienia” znajdującego się na stronach serwisu

  internetowego, Sklepu,

 3. potwierdzenie dokonania Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z

  obowiązkiem zapłaty”.

9. Konsument może wypełnić „Formularz zamówienia”:

 1. bezpośrednio na stronach serwisu internetowego Sklepu, bez konieczności zakładania konta lub

 2. logując się na swoje konto.

10. W celu założenia konta (pozwalającego na składanie Zamówień, stałego monitorowania jego statusu oraz historii Zamówień) Konsument powinien zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu. W trakcie rejestracji Konsument podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz ustala hasło. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Sprzedawcą i Konsumentem.

11. Po zakończonej rejestracji Sprzedawca przesyła Konsumentowi na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta wraz z podaniem ustanowionego przez niego hasła, za pomocą którego Konsument będzie się logował do Sklepu.

12. W „Formularzu zamówienia” Konsument podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

13. Konsument poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” składa oświadczenie, że:

 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

 2. zapoznał się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

14. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia”, Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Konsumenta, przesyła potwierdzenie dokonania Zamówienia wraz z jego szczegółami. Nie narusza to obowiązku Sprzedawcy dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

15. Poprzez złożenie Zamówienia Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia”. Dane osobowe Konsumenta podawane podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Konsumenta.

16. Konsument może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia” m.in. w oznaczonych co do rodzaju celach marketingowych zaznaczając odpowiednią opcję znajdującą się na stronie internetowej Sklepu. Brak takiej zgody lub zgód oznacza, iż dane osobowe Konsumenta nie będą przetwarzane w wyszczególnionych celach marketingowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w poszczególnych celach marketingowych, Konsument przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do wglądu do zgromadzonych danych osobowych dotyczących jego osoby oraz, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w tych w celach może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody następuję poprzez złożenie oświadczenia woli, które Konsument przesyła na adres Sprzedawcy - kontakt@modneokulary.pl

17. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji pod warunkiem pozyskania zgody na taką czynność od Kupującego (Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia).

18. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia” Konsument ostatecznie akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich odpłatnego nabycia zgodnie z niniejszym Regulaminem.

19. Sprzedający wydaje Konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na trwałym nośniku (e-mail) najpóźniej w chwili dostarczenia zakupionego przez Konsumenta towaru.

20. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości egzemplarzy danego towaru w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie niezwłocznie, ale

nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną.

§12
Opinie użytkowników i zasady ich zamieszczania

1. Serwis internetowy Sklepu udostępnia swoim Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy na temat związany z użytkowaniem towarów oferowanych przez Sprzedawcę. 2. Zamieszczanie opinii na stronach serwisu internetowego Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Użytkownik publikuje swoje opinie lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, w szczególności związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających dobre obyczaje.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 - 5, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania przedmiotowych publikacji bez ostrzeżenia Użytkownika.

7. Warunkiem zamieszczania opinii jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie elektronicznego formularza.

8. W formularzu Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do administrowania forum przez Sprzedawcę, a w szczególności adres poczty elektronicznej (e- mail).

9. Użytkownik poprzez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zamieszczania opinii. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy.

§13
Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a. Newsletter;

 1. Prowadzenie Konta Klienta;

 2. Zapytaj o produkt.

 3. Negocjuj cenę

2. Usługi wskazane w §13 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując wtym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

8. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

10. Usługa Negocjuj cenę, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu

11. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

12. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym wprzypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

13. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku

działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.

14. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

15. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony

§14
Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

Rozdział IV

Dane Osobowe

§15
Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu modneokulary.pl

1. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO":

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego modneokulary.pl jest Sprzedawca – Wojciech Mikołajczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Optometria Wojciech Mikołajczewski z siedzibą przy ulicy Traugutta 12 62-400 Słupca woj. wielkopolskie, NIP:6671775932 REGON:382642969 ;właściciel serwisu internetowego www.modneokulary.pl, dokonujący przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron; tel.785 616 970; adres poczty elektronicznej kontakt@modneokulary.pl; w działalności gospodarczej funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: IOD@modneokulary.pl

 2. Sklep internetowy modneokulary.pl przetwarza dane osobowe w celach:

świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie modneokulary.pl oraz za pośrednictwem strony internetowej modneokulary.pl

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. przedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes działalności gospodarczej– marketing własnych

  produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia

  wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes działalności gospodarczej – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze sklepem internetowym modneokulary.pl

d. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

e. Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne działalności gospodarczej w celu obsługi Sklepu modneokulary.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy, jak:

  - podmioty świadczące usługi dostawy produktów (Poczta Polska S.A., DPD Polska sp. z o.o., InPost Paczkomaty sp. z o.o., UPS Polska Sp. z o.o., Ruch S.A.),

 2. Ibero – Agencja Interaktywna Łukasz Strzelec – podmiot świadczący obsługę systemu informatycznego (Sklepu Internetowego) Sprzedawcy,

 3. PayU S.A. oraz DotPay sp. z o.o. – podmioty świadczące usługi

  płatności on-line

iv. na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie modneokulary.pl mogą być też podmioty gospodarcze: Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS: 0000634928 oraz Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS: 0000357466 za uprzednim wyrażeniem zgody przez Użytkownika.

 1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§16
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika sprzeczne z przeznaczeniem Towaru, z dostarczonymi razem z Towarem instrukcją obsługi lub wyjaśnieniami udzielonymi przez Sprzedawcę.

§17

Przepis końcowy

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.modneokulary.pl/regulamin-sklepu , a wersji papierowej także w siedzibie Sprzedawcy. Zmiana regulaminu będzie skuteczna wobec każdego z Użytkowników po dostarczeniu tekstu zmienionego Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu każdy z Użytkowników ma prawo odstąpić, w terminie 14 dni od daty powiadomienia, od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych.

 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie z serwisu internetowego Sklepu i składanie Zamówień.

 1. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.